Adopcja

krok po kroku

Czym jest adopcja?

Adopcja jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne.
Adopcja ma wymiar psychologiczny oraz prawny.

Jakie warunki muszę spełnić?

Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. są pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione), umożliwiającą po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Posiadać kwalifikacje osobiste (moralne i zdrowotne oraz stabilną sytuację materialną), które pozwolą w przyszłości na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich.

Uzyskać opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek.

Adoptować dziecko mogą małżonkowie. Małżeństwo rozumiane jest jako związek kobiety i mężczyzny. Możliwa jest także adopcja przez osobę samotną.

Gdzie muszę się zgłosić?

Proces adopcji przeprowadzają ośrodki adopcyjne, których wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej województwa.

Kandydaci na rodziców mogą zwrócić się do dowolnego ośrodka adopcyjnego w kraju- brak rejonizacji.

Jak wygląda procedura adopcyjna?

Procedura rozpoczyna się od złożenia dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny kwalifikacji osobistych kandydatów na rodziców oraz ich motywacji do adopcji.

Ośrodek adopcyjny sporządza dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej oceny.

Następnym etapem jest skierowanie na bezpłatne szkolenie pomagające w kształtowaniu kompetencji rodzicielskich. Szkolenie powinno rozpocząć się w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ośrodek adopcyjny przygotowuje również opinię kwalifikacyjną w oparciu o sytuację materialną i mieszkaniową kandydatów, niekaralność oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej rozpoczyna się okres oczekiwania na dziecko.

Ośrodek adopcyjny przedstawia przyszłym rodzicom informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej, zdrowotnej i rozwoju psychoruchowym określonego dziecka. Po uzyskaniu akceptacji rodziców następuje pierwszy kontakt z dzieckiem.

Orzeczenie adopcji/ przysposobienia wydaje sąd opiekuńczy.

Wiek dziecka

Między rodzicami, a dzieckiem musi zachodzić odpowiednia różnica wieku. Ocena różnicy wieku należy do sądu.

Wola dziecka

Ukończenie trzynastu lat przez przysposabianego daje mu prawo wyrażenia zgody na adopcję lub rezygnacji z procesu. Sąd opiekuńczy powinien także wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

Prawa pracownicze rodziców adopcyjnych

Urlop rodzicielski udzielany rodzicom adopcyjnym podlega takim samym regulacjom Kodeksu pracy, jak urlop przysługujący rodzicom biologicznym.

Adopcja, a rodzina zastępcza

Rodzice adopcyjni przejmują obowiązki rodziców biologicznych na całe życie.
Rodzina zastępcza to jedynie czasowa forma opieki nad dzieckiem.

Adopcja międzynarodowa

Jest możliwa!
Listę krajów, które są jej sygnatariuszami można znaleźć na stronie internetowej (link).