Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli
REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W DOMACH DZIECKA

Raport wskazuje na szereg nieprawidłowości…
💔„W placówkach zdarzały się przypadki, że dyrektorzy nie występowali z wnioskami o natychmiastowe przeniesienie dzieci poniżej 10. roku życia do pieczy rodzinnej, pomimo że nie dotyczyło to wychowanków przebywających z rodzeństwem oraz przyjętych w trybie interwencyjnym (27 spośród 195 dzieci)”.
💔„Placówki nie monitorowały lub monitorowały nierzetelnie postępowania sądowe dotyczące 17 spośród 195 podopiecznych, co mogło wpłynąć na przedłużenie się ich pobytu w pieczy doraźnej”.
💔„W czterech placówkach przebywały dzieci, pomimo uregulowanej sytuacji prawnej. W dwóch, które posiadały zarówno miejsca interwencyjne i socjalizacyjne, dzieci pozostawały w tej samej placówce, przy czym według oświadczenia dyrektora, przenoszono je „z miejsca interwencyjnego na miejsce socjalizacyjne”.
‼️„W dwóch placówkach nie zgłoszono trójki dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego”.
💔„Doraźna pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego i w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zaspokaja tylko podstawowe potrzeby dzieci, nie zawsze w sposób zgodny z ustawą i standardami opieki i wychowania”.
Aż w 8 z 21 Domów Dziecka dzieci nie miały żadnej opieki specjalistycznej w tym dostępu do psychologa…
‼️NIK wskazuje dodatkowo, na występowanie w rodzinach zastępczych sytuacji patologicznych, związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą wobec wychowanków, co może wskazywać na brak dostatecznej weryfikacji kandydatów na rodziców zastępczych oraz niedostateczny nadzór nad takimi rodzinami (10 rodzin w czterech skontrolowanych PCPR/MOPR)
„Doraźna pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego i w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zaspokaja tylko podstawowe potrzeby dzieci, nie zawsze w sposób zgodny z ustawą i standardami opieki i wychowania
MOPS)”.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst